Applewood Prosciutto Artisan Wraps

Artisan Wraps

Item UPC: 708531-294935

Ingredients:

Fresh Mozzarella: Pasteurized Milk & Cream, Vinegar, Vegetable Enzymes, Salt. Prosciutto: Pork, salt, spice (smoking process uses genuine, all natural applewood).

applwood prosciutto AW

applwood prosciutto AW barcode

Share